Kompletterande svenska

skriver

Den andra formen av undervisning som vi erbjuder heter “Kompletterande svenska”, vilket är en svenskkurs som finns spridd i hela världen. Undervisningen är förlagd på Kanadensiska skolan in Warszawa och online och är öppen för alla barn och ungdomar från 6-19 år.

Eleverna på Kompletterande är uppdelade i tre grupper (åk 0-3, åk 4-7 och åk 8-12) och har sina lektioner antingen på måndagar eller tisdagar mellan 17.00-18.30.

Kompletterande svenska har likheter med modersmålsundervisning i Sverige. På lektionerna lär vi oss om det svenska språket (rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m), och om svensk kultur och svenskt samhällsliv.

Viktigt att veta är att den kompletterande svenskundervisningen inte ger samma utbildning som programmet på den svenska sektionen. Eleverna får intyg för sin medverkan, men inte svenska skolbetyg.

Man behöver inte vara elev på Kanadensiska skolan för att ta del i den kompletterande svenskundervisningen.

 

Följande moment täcks in:

 • Lästräning: Tyst läsning och högläsning
 • Skrivträning: Skriva egna berättelser, sagor och dikter
 • Muntlig framställning: Göra en muntlig redovisning inför grupp
 • Grammatik: De vanligaste skriv- och stavningsreglerna, ordklasserna
 • Ordkunskap: Bygga upp ordförrådet
 • Sverige: Läsa om Sverige, svensk historia, svenska författare och personligheter, svenska traditioner

skriver

År 1-5

Skolverkets rekommendation för elever som läser kompletterande svenska utomlands:

Mål 

 • Att utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läsa på egen hand och av eget intresse
 • Att utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra
 • Att utveckla sin språkliga förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift i olika språkliga sammanhang
 • Att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsbildning
 • Att utveckla sin förmåga att i samtal med andra uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker
 • Att få möjlighet att komma i kontakt med svenskt kulturarv såsom sånger, traditioner, geografi, historia och litteratur
 • Att få möjlighet till inblick i vad som händer i Sverige idag

Skolverkets mål för elever som inte avser att fortsätta sina studier i Sverige:

 • Kunna i vardagliga sammanhang läsa och samtala om texter av olika slag
 • Kunna uttrycka erfarenheter, känslor och åsikter i tal och skrift
 • Känna till förhållanden och traditioner i Sverige, både vad som avser modern tid och äldre tider

bokuppslag

År 6-9

Skolverkets rekommendation för elever som läser kompletterande svenska utomlands (och som siktar på att ha kunskaper motsvarande svensk grundskola):

Mål

 • Att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift och kunna, vilja och våga uttrycka sig i  många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan för liv i och fortsatta studier i Sverige eller i annat land
 • Att genom eget skrivande fördjupa sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 • Att utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
 • Att stifta bekantskap med centrala författarskap i Sverige
 • Att tillägna sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika.